Trance-Sition – 13 April 2013

TRANCE-SITION VAN INKEL 13 APRIL 2013 by Jeroen Van Inkel on Mixcloud

One Response to “Trance-Sition – 13 April 2013”

 1. Vicente says:

  Là con gái ai c?ng mu?n tui sáng d? , r?t xinh , D? d?i , t? tin v?i m?i th?ch sùng quan h? trong gia
  ?ình c?ng nh? giao ti?p ngoài t?ng
  l?p. Chính vì th? d?i dào b?n gái thích làm ??p.
  Vì ?i?u ?ó không nh?ng ??i thay dung m?o
  và phong thái c?a m?i ng??i mà ???ng giúp bi?u ??i s?ng tinh
  th?n b?c nh??c c?a ng??i con gái thêm ph?n không b? h?n ch?
  h?n. Trong series bài vi?t vi?t ?i ngàn l? m?t
  chuy?n làm ??p c?a eva , chúng tôi s? chia s? v?i các b?n nh?ng tri th?c th?y ích và
  h?u ích trong quá trình làm ??p h?ng
  ??ng theo dõi.

  Quy th?a làm ??p c?a eva
  Quy ?? làm ??p Toàn th? bao g?m 4 ch? ?? chính ?ó chính th?
  là:

  Làm xinh x?o cùng eva
  ra tay ??p ??ng eva ch?m sóc l??i : Làm quá trình nh?n bi?t lo?i h? m?t c?a t? ,
  sau th?i gian ?y s? d?ng nh?ng bi?n pháp c?i thi?n s?c kh?e ra hi?n nay.
  Ch?m sóc nh? tai t?t ch?c quá trình th?c
  hành ?ó mang b?t ng?) bi?u b?n m?t làn da ng?m
  sáng m?n mùng và t??i tr? h?n.

  ch?m chút tóc : “Mái tóc là giáng vóc con ng??i”.
  ?? có n?i mái tóc óng b?ng , phù h?p v?i n??c da ,
  khuôn m?t ?i hàng ??u ph?i l?a ki?u tóc ?n nh?p b?n thân. Ti?p theo n?a , s? d?ng các ph??ng pháp ?? ch?m sóc tóc hi?u qu? h?n.

  trang ?i?m : ?ây có th? xem nh? là m?t k? n?ng c?a các b?n gái.
  Vì nh? c?y có ?i?m trang danh thi?p b?n s? làm bi?u tao xinh lên h?n r?t
  nhi?u.

  trang ph?c : Ch?n cách ?n m?c phù h?p v?i phú cho hình th? , con ng??i ,
  s? thích và m?t là m?t trong 4 y?u t? làm ??p khá quan tr?ng.
  Ch?n n?i b? qu?n áo phù h?p s? giúp b?n c?m th?y t? tin , không b? h?n ch? h?n khi v? rà ngoài.

  Khi b?n th?c hi?n ???c 4 ?i?u ??ng nh? trên ?ây ?? và ?úng b?n s? có kh? n?ng
  s? h?u m?t dung m?o ?úng nh? mong ??c b?n thân. Tuy nhiên ??t th?c hi?n ???c ?ào l?n h?t ?ó không ph?i là m?t
  ?i?u d? dàng mà ?ang c?n ?ông công s?c ,
  th?i kì và Bài xích kiên trì b?n thân c?a m?i ng??i.

  M?t s? l?u ý trong su?t quá trình làm
  ??p danh thi?p eva C?n ph?i nghen
  ?? quá trình làm ??p ??t hi?u qu? t?t ,
  trong quá trình th?c hi?n b?n nên nhé m?t s? ?i?m
  l?u ý nh? sau:

  Bi?t rõ v? b?n thân tui
  Làm xinh x?o ??ng danh thi?p eva
  Làm xinh ??ng danh thi?p eva Hi?u ra v? tính cách , con ng??i và di?n m?o , tình
  tr?ng s?c kh?e s?c xinh x?o hi?n t?i c?a các b?n s? giúp quá trình làm ??p ?u
  tú. N?u nh? , tui thu?c làu h? l??i gì ?chi?u
  cao bao n??m n??p ? kilogram nh? th? nào ?

  V?i khuôn m?t và n??c da c?a mình nên s? d?ng ki?u tóc này , màu tóc nhu?m ra sao.
  V?i thân th? béo ho?c ?m nên l?a ki?u th?i
  trang nh? th? nào t?ng phù h?p.

  Tr??c khi quy?t ??nh ch?m nom da , ch?n trang ph?c hay ch?m nom tóc , c?n ph?i ph?n h?i xu?
  nh?ng câu h?i ? trên , chúng tôi m?i
  có xác xu?t c?i thi?n ???c nhan s?c hi?n t?i.

  Ch?n s?n ph?m ch?m chút nhan s?c ?n nh?p
  Bi?t ch?n m? ph?m ph?m phù h?p
  Bi?t ch?n m? ph?m ph?m phù h?p Trong l?nh
  v?c làm ??p có r?t nhi?u s?n ph?m khác nhau cho cùng m?t ch?c n?ng.
  Do v?y V? tr??c h?i l?a s?n ph?m
  ch?m chút phù h?p , b?n c?n ??c k? , xem k? coi có phù h?p không.
  Ví d? nh? ch?n son môi , m? ph?m ?i?m trang ,
  cách ?n m?c , màu tóc , …

  ra tay ??p theo mùa
  Th?i huy?t khí h?u thay ??i , m?t
  , tóc và danh thi?p ki?u trang ph?c c?a chúng tôi c?ng ph?i
  thay ??i theo. V? mua tây chúng ta c?n b? sung
  ch?t d??ng ?m t?ng m?t và tóc h?n , ?i mua l? ???ng chúng
  tôi c?n lo?i b? ?i ch?n nh?n máu trên b? m?t da.

  Làm xinh x?o ??ng các eva
  ra tay xinh x?o cùng các eva Ti?t tr?i mùa v?a hè không C?n ph?i ?i?m trang ?ông và quá mau ,
  vì ch?ng l?p ph?n s? mau b? tan ra do l??ng
  m? hôi máu ra quá l?n. Vì th? chúng ta ph?i d?a
  vào t?ng lo?i mùa mà ch?n ki?u tóc , m? ph?m
  và trang ph?c khác nhau.

  >> Xem thêm: Ngàn l? m?t chuy?n làm ??p c?a eva part 2 ( K? ngh? m?c ch?m nom l??i và tóc
  công hi?u ) .

Leave a Reply